Terms and Conditions

STATUTUL ASOCIAȚIEI „MEDISPROF”
Statutul ASOCIATIEI „MEDISPROF” actualizat la data de 13 ianuarie 2020

I DENUMIREA ASOCIAȚIEI. SEDIUL SOCIAL. PERSONALITATEA JURIDICA
Art.1. Denumirea asociației: ASOCIAȚIA „MEDISPROF”
Art.2. Sediul asociației este în România, Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai nr.3
Schimbarea sediului asociației poate fi hotărâtă de consiliul director, în conformitate cu prevederile
art.21, al.3 din OG nr.26/2000, modificată.
Art.3. Asociația este persoană juridică română, neguvernamentală, apolitică, non-profit și este
constituită în conformitate cu legislația română incidentă acestei categorii de persoane juridice
de drept privat. Ea devine persoana juridica din momentul inscrierii ei in Registrul asociatiilor si
fundatiilor. In relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de inscriere.
II SCOPUL Șl OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
Art.4. Prin fondatorii ei, asociația își propune următoarele scopuri și obiective
• Promovarea si sustinerea unor politici de depistare precoce a cancerului si de reducere a
factorilor de risc la care este expusa populatia;
• Promovarea si sustinerea unor programe coerente de supraveghere a bolnavilor de cancer
in perioada de risc posterapeutica
• Promovarea si sustinere retelei medicale oncologice, prin sprijinirea construirii de noi
utilitati medicale specializate in tratamentul cancerului.
• Sprijinirea organizarii pacientilor bolnavi de cancer in grupuri de suport, care sa asigure
ajutor psihologic mutual si sustinerea unor interese specifice acestora:
• Sustinerea unor activitati educative profesionale la nivelul medicilor oncologi, a asistentelor
implicate in tratamentul bolnavilor de cancer cat si la nivelul pacientilor si a populatiei
• Publicarea de materiale specializate de natura oncologica
• Sustinerea intereselor bolnavilor de cancer in fata organelor abilitate ale statului
• Asistenta juridica a pacientilor bolnavi de cancer si a personalului medical implicat in
oncologie:

• Colectarea de fonduri pentru sustinerea activitatilor specifice ale asociatiei;
• Organizarea de grupuri de voluntari pentru intalniri cu familiile pacientilor. pentru copiii
afectati de cancer:
• organizarea. coordonarea și conducerea de programe necesare realizării politicilor în
domeniul oncologiei:
• elaborarea de broșuri educative vizând toate localizările neoplazice;
• prezentări efectuate în scop educativ privind toate localizările neoplazice;
• implicarea în activități de psiho-oncologie și oncologie psihosocială :
• susținerea activităților de învătământ în domeniul oncologic ,
III MEMBRII ASOCIAȚIEI. DOBÂNDIREA Șl PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU
Art. 5. Poate fi membru al asociației orice persoană care se bucură de o bună reputație
profesionala si morala. își exprimă adeziunea în scris la scopurile asociației și se obligă să
respecte prezentul statut precum și hotărârile organelor de conducere ale asociației.
Primirea in asociație se aprobă de consiliul director. În acest scop, solicitantul formuleaza o cerere
scrisă adresată acestui organ de conducere urmând ca răspunsul să-i fie comunicat în termen de
cel mult 3 zile de la data soluționării cererii.
Dobândirea calității de asociat presupune adeziunea solicitantului la prevederile statutului
asociației și plata taxei de înscriere, precum și a cotizației de membru.
Asociatul care nu participă și nu se implică în realizarea scopurilor și obiectivelor asociației sau cel
care nu-și achită cotizația de membru timp de 3 luni consecutiv, poate fi exclus din asociație.
Excluderea se aprobă cu 5 1% din voturile asociaților. în cadrul adunării generale. la propunerea
consiliului director. Calitatea de membru poate înceta si la cerere.
IV DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR

Art.6. Asociatul are dreptul de a participa la toate acțiunile și manifestările organizate de asociație,
de a iniția manifestări și programe corespunzătoare scopului și obiectivelor sale, de a fi ales in
consiliul director al asociației, de a-și exprima votul in cadrul adunărilor generale, cu condiția plătii
la zi a cotizației de membru.
Art. 7. Asociații au obligația de a respecta statutul asociației, de a achita cotizația de membru, de
a participa la adunările generale.
Art.8. Veniturile asociației se constituie din
a) aportul inițial al membrilor fondatori, în valoare totală de 750 lei, corespunzător unui aport
egal al fiecăruia dintre asociați, 250 lei fiecare;

b) cotizațiile membrilor,
c) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile. în condițiile legii:
d) dividendele societăților comerciale înființate de asociație:
e) donații. sponsorizări, legate:
f) alte venituri prevăzute de lege, inclusiv din activități economice directe,
Activitățile economice directe desfășurate de asociație vor avea un caracter accesoriu și vor fi în
strânsă legătură cu principalul ei scop.
VI ATRIBUȚIILE ORGANELOR DE CONDUCERE Șl CONTROL
Art.9. Organele asociației sunt:
a) adunarea generală
b) consiliul director
c) cenzorul
Art. 10. Adunarea generală este alcătuită din totalitatea membrilor asociației. Ea se întrunește cel
puțin odată pe an și are drept de control permanent asupra consiliului director și cenzorului.
Principalele ei atribuții sunt:
a) stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a situațiilor financiare:
c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director:
d) alegerea și revocarea cenzorului:
e) inființarea de filiale:
f) l modificarea actului constitutiv și a statutului,
g) dizolvarea și lichidarea asociației. precum și stabilirea destinatiei bunurilor rămase după
lichidare:
h) orice alte atribuții prevazute de lege.
Art.11. Adunarea generală este convocată de consiliul director cu cel puțin 10 zile inainte de
data la care este programata. Convocarea se face prin afișare la ușa sediului asociatiei prin
convocator semnat de membri sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

In conținutul convocatorului vor fi menționate ora și locul desfășurarii adunării precum și
ordinea de zi a dezbaterilor. Pentru valabilitatea intrunirii adunării generale este necesară
prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor. iar hotărârile se adoptă cu jumatate
plus unu din voturile celor prezenți.

Art.12. Hotărârile luate în limitele legii și statutului sunt obligatorii și pentru asociații care nu au
luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
Art. 13. Hotărârile adunării generale. contrare legii. actului constitutiv sau statutului pot fi
atacate în justiție de către oricare dintre asociații absenti sau care au votat împotrivă și au
cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data cînd
au luat cunoștință despre hotărare sau de la data când a avut loc ședința. după caz.
Art. 14. Atribuțiile consiliului director
Consiliul director asigură conducerea asociatiei in intervalul dintre adunarile generale ale
membrilor acesteia. El asigura punerea in aplicare a hotaririlor adunării generale.
Art. 15. Consiliul director se întrunește ori de câte ori este necesar. El decide cu unanimitate de
voturi. Deciziile sale sunt consemnate în procese verbale de ședință.
Dreptul de a reprezenta asociația in relațiile cu terții revine fiecarui membru al consiliului
director.
Art. 16.Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive,
inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat sau sunt străine de asociatie pentru
operațiuni determinate. precis indicate în conținutul împuternicirii.

Art. 17. Controlul financiar intern al asociației este asigurat de cenzorul , Ec. BAGACEAN
VASILE-MARIAN, cetatean roman domiciliat in Cluj Napoca, care intruneste conditiile legale
pentru a desfasura aceasta activitate.
In realizarea atribuțiilor și competențelor sale, cenzorul
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației;
b) intocmește rapoarte și le prezintă adunarii generale;
e) indeplinește orice alte atribuții stabilite de adunarea generală, corespunzator competențelor
sale;
El poate participa la ședințele consiliului director fără drept de vot.
VII MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIAȚIEI
Art.18. Modificarea actului constitutiv si statutului se face de către adunarea generala. Modificarea
se va inscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecatoriei competente teritorial,
în funcție de sediul asociației. Cererea de înscriere a modificarii va fi însoțită de procesul verbal al

adunării generale, în forma autentica, sau avand data certă, iar în cazul modificării sediului social,
de procesul-verbal al ședinței consiliului director în care s-a hotărât modificarea.
Art.19. Demersurile aferente modificării. potrivit celor menționate la articolul anterior, revin in
consiliului director, ai carui membri vor semna si actele modificatoare ale actului constitutiv si
statutului.
VIII DISPOZIȚII FINALE
Art.20. Asociația se dizolvă în cazurile și condițiile prevăzute de lege. In cazul dizolvării asociației.
bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Ele vor putea fi
transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau
asemănător, potrivit hotărârii adunării generale a asociaților, sau, in cazul imposibilității întrunirii
acesteia. prin hotărârea membrilor consiliului director, adoptata cu unanimitate de voturi.
Art.21. Procedura de lichidare a asociației. ca rezultat al hotărârii de dizolvare, se realizează de
către lichidatori numiți în condițiile legii.
Art.22. După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să ceara radierea asociației din registrul
asociațiilor și fundațiilor

Art.23. Asociația își încetează existența ca persoană juridică cu data radierii ei din Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor. Radierea se va face pe baza actului constatator eliberat lichidatorilor prin
care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.
Art. 24. Prevederile prezentelor acte se completează cu dispozițiile legale incidente.
Art.25. Componența Consiliului Director

Presedinte DAN ALEXANDRA
Membru fondator: UDREA CAROLINA
Membru fondator: UDREA ANGHEL ADRIAN